Všeobecné podmienky

Odoslaním registračného formuláru na portále Výtlky.sk prehlasujem, že som uviedol/la pravdivé údaje, a dobrovolne súhlasím s Všeobecnými podmienkami a Pravidlami a podmienkami súťaže.

Spracovanie osobných údajov

Odoslaním registračného formuláru vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona NR SR č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobné údaje sú podstatnou súčasťou princípu súťaže a budú spracovávané automatizovane za účelom administrácie súťaže a za účelom ponuky obchodu alebo služieb Organizátora a generálného partnera projektu Výtlky.sk - Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava v súvislosti s Projektom.

Organizátor (prevádzkovateľ) zhromažďuje osobné údaje v rozsahu zákona NR SR č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnuté osobné údaje bude organizátor súťaže spracovávať len po dobu nevyhnutne nutnú k preukázaniu priebehu konania súťaže, nadlhšie však 10 rokov od ukončenia súťažnej doby.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať písomne na adrese organizátora súťaže Plus Design & Marketing s.r.o., Lužická 1237/29, 741 01 Nový Jičín, Česká republika alebo prostredníctvom e-mailu info@vytlky.sk.

Účastník súťaže odoslaním registračného formulára www.vytlky.sk súhlasí so zverejnením svojho mena, priezviska a obce, v ktorej má vedený trvalý pobyt, a to v zdeľovacích prostriedkoch, na internetových stránkach Vytlky.sk, na Facebook.com/vytlky nebo Twitter.com/vytlky v rámci vyhlásenia výsledkov súťaže. Prevádzkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je Organizátor súťaže.

Nedielnou súčasťou Všeobecných podmienok sú Pravidlá súťaže.